Info

Takstblad for kalenderåret 2023
Persondata
Generalforsamling
Vedtægter pr 21-04-2021
Beredskabsplan
Regulativ 2015
Hvem har ansvaret?
Betjeningsvejledning vandmålere
Ansøgning om eftergivelse af vandafgift

Arkiv

Anlægsbidrag:
For indlæg af vand – til en bolig fra forsyningsledning i gade eller vej til og med stophane i fortov eller til skel – betales et anlægsbidrag, bestående af tilslutningsafgift til hovedledning og forsynings-ledninger samt et stikledningsbidrag.

Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed:
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forsynings- og stikledningsbidrag reguleres hvert år pr. 1. januar.

Boligenhed:
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkomne i forhold til antal boligenheder på ejendommen.
En ”boligenhed” er en bolig egnet til beboelse, og hvor der er etableret selvstændigt køkken.

Vandspild:
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Ved vandspild på over 50 m3 (ud over det gennemsnitlige årlige vandforbrug) i intervallet mellem 2 årlige aflæsninger, som ikke kan henregnes under grov forsømmelse, uagtsomhed, målerfejl eller direkte skjult rørbrud efter måler, er det muligt at ansøge vandværket om en nedsættelse af den årlige regning. Vandværkets accept af nedsættelsen lægges også til grund for ansøgningen til Gribvand Spildevand AS om nedsættelse eller eftergivelse af afledningsafgiften

Slutafregning:
Vandværket udsender opgørelse over forbrugt vand en gang om året.

Opkrævningen sendes ud til ejerne baseret på aflæsning foretaget 31. December. Vær derfor opmærksom på, at betaling for vand i forbindelse med salg af ejendomme reguleres over refusionsopgørelsen.
Refusionsopgørelse er den opgørelse over de sidste økonomiske mellemværende køber og sælger har i forbindelse med en bolighandel, som udarbejdes af ejendomshandleren.

Såfremt Vandværket skal udarbejde slutopgørelse opkræves et gebyr iht. takstbladet.

Såfremt Vandværket skal fremsende regning med post opkræves et gebyr iht. takstbladet.

Såfremt Vandværket skal fremsende årsopgørelse for forrige år opkræves et gebyr iht. takstbladet.