Vandværket

Teknisk beskrivelse

Vandindvindingen foregår fra to boringer, hvorfra der skiftevis pumpes med 24 timers interval.

Vandværket består af et iltningstårn med rislebakke, et åbent råvandsfilter på 3 m², og 2 rentvandstanke på hver ca. 50 m³. Råvandsfilteret skylles for hver 300 m³ udpumpet vand.

Der benyttes ca. 400 m³ vand årligt til filterets skylning. Dette vand ledes via regnvandsledning til åben grøft, der ikke bærer synligt spor af hverken okker eller kalkaflejringer.

Distributionen til forbrugerne sker ved hjælp af fire centrifugalpumper, hvoraf to er frekvensstyrede, og 2 kører med konstant hastighed. De to sidstnævnte træder til i perioder med større forbrug. Pumperne anvendes parvis og skiftevis med 24 timers interval.

Den højereliggende del af Kagerup betjenes desuden af yderligere en frekvensstyret centrifugalpumpe, som forhøjer trykket fra de andre pumper, således at også denne del af ledningsnettet har et acceptabelt vandtryk. Der anvendes et lavere tryk (ca. 1 bar lavere) om natten, således at lækninger fra evt. utætheder i ledningsnet eller hos forbrugere minimeres.

Indpumpnings-, filter- og udpumpningskapaciteten er ca. 55% større end registreret forbrug i 2005. Distributionsanlægget har fungeret uden forstyrrelser i vandforsyningen til forbrugerne efter installeringen og igangsætningen, siden april 2001.

Der findes en elektronisk flow-vandmåler på vandværket, samt mekaniske vandmålere hos alle forbrugerne. Den udpumpede vandmængde registreres kontinuerligt i vandværket.