Takstblad for kalenderåret 2021

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget Ekskl moms Inkl moms
Fast årligt driftsbidrag 1.200,00 1.500,00
Variabelt driftsbidrag, afgift pr. m3 9,00 11,25
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning. 6,37 7,96
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) beregnet ud fra anlægskartotek Ekskl moms Inkl moms
Hovedanlægsbidrag:    
Pr boligenhed 7.443,00 9.303,75
Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år 7.443,00 9.303,75
Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m3/år + 10% 8.187,00 10.233,75
Øvrige forbrugere 2.001 – 2.500 m3/år + 20% 8.931,00 11.163,75
Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed 6.992,00 8.740,00
Stikledningsbidrag pr. stk 5.993,00 7.491,25

For indlæg af vand – til en bolig fra forsyningsledning i gade eller vej til og med stophane i fortov eller til skel – betales et anlægsbidrag, bestående af tilslutningsafgift til hovedledning og forsyningsledninger samt et stikledningsbidrag.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 2.500 m3 fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. maj efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober foregående år”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. Ved vandspild på over 50 m3 (ud over det gennemsnitlige årlige vandforbrug) i intervallet mellem 2 årlige aflæsninger, som ikke kan henregnes under grov forsømmelse, uagtsomhed, målerfejl eller direkte skjult rørbrud efter måler, er det muligt at ansøge vandværket om en nedsættelse af den årlige regning. Vandværkets accept af nedsættelsen lægges også til grund for ansøgningen til Gribvand Spildevand AS om nedsættelse eller eftergivelse af afledningsafgiften.

Gebyrer Ekskl moms Inkl moms
Rykkergebyr 200,00 momsfrit
Lukke gebyr 1) 600,00 momsfrit
Genåbningsgebyr 1) 600,00 momsfrit
1) hertil kommer faktiske udgifter