konntaktinfotakstervandvaerkvandetforside forside vandet vandværk takster info kontakt

Teknisk beskrivelse

Vandindvindingen foregår fra 2 boringer, hvorfra der skiftevis pumpes  med 24 timers interval.

Vandværket består af et iltningstårn med rislebakke, et åbent  råvandsfilter på 3 m
2, og 2 rentvandstanke på hver ca. 50 m3.  Råvandsfilteret skylles for hver 300 m3 udpumpet vand.

Der benyttes ca. 400 m
3 vand årligt til filterets skylning. Dette vand ledes via regnvandsledning til åben grøft, der ikke bærer  synligt spor af hverken okker eller kalkaflejringer.

Distributionen til forbrugerne sker ved hjælp af 4 stk. centrifugalpumper, hvoraf 2 er frekvensstyrede, og 2 kører med konstant hastighed.

De 2 sidstnævnte træder til i perioder med større forbrug. Pumperne anvendes parvis og skiftevis med 24 timers interval.

Den højereliggende del af Kagerup betjenes desuden af yderligere 1 stk. frekvensstyret centrifugalpumpe, som forhøjer trykket fra de andre pumper, således at også denne del af ledningsnettet har et acceptabelt vandtryk. 

Der anvendes et lavere tryk (ca. 1 bar lavere) om natten, således at lækninger fra evt. utætheder i ledningsnet eller hos forbrugere minimeres. Indpumpnings-, filter- og udpumpningskapaciteten er ca. 55% større end registreret forbrug i 2005. Distributionsanlægget har fungeret uden forstyrrelser i vandforsyningen til forbrugerne efter installeringen og igangsætningen, siden april 2001.

Der findes en elektronisk flow-vandmåler på vandværket, samt mekaniske vandmålere hos alle forbrugerne. Den udpumpede vandmængde registreres kontinuerligt i vandværket.